Arbeids- og plangrupper for ny kommune

Totalt er det rundt 45 arbeid- og plangrupper for nykommune. Noen av delprosjektene er delt opp i undergrupper. Hvert delprosjekt har en ansvarlig gruppeleder. Oversikt over gruppeleder og undergrupper i hvert prosjekt finner du i statusrapportene som ligger litt lenger ned på siden. Under relevante dokumenter kan du se hvilket mandat de fleste arbeidsgrupper følger. Mandatene blir utarbeidet av respektive kommunalsjef.

  • Barnevern
    Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i langgata 45 3080 Holmestrand.
  • NAV
    Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i langgata 37, 3080 Holmestrand.
  • Hjelpemiddellager
    Felles hjelpemiddellager åpnet 03.04.18 og holder til i Neperud alle 12, 3083 Holmestrand
  • Tjenestekontor
    Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i Sande rådhus
  • Helsetjenester
    Består av 7 undergrupper:
  • Helsetjenester for barn og unge 
  • Ergo- og fysioterapi tjenester 
  • Psykisk helse og avhengighet 
  • Barnehabilitering
  • Folkehelse og frivillighet 
  • Frivilligsentraler 
  • Legetjenester
  • Institusjonstjenester
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Voksenhabilitering
    Består av 4 undergrupper:
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
  • Støttekontakt, avlastning, koordinering 
  • Botilbud
  • Aktivitet- og arbeid (VTA)
  • PPT
    Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Er samlokalisert i Langgata 47, 3080 Holmestrand.
  • Voksenopplæring
  • Kulturskole
    Vertskommuneavtale fra 01.08.18
  • Samhandling og samarbeidende tjenester
  • Kultur
  • Oppvekst i Holmestrand 2020
    Består av 6 undergrupper:
  • Grunnskole
  • Barnehage
  • SFO
  • Digital satsing i skoler og barnehager
  • Kompetanse i fremtidens oppvekstfelt
  • Administrativ organisering ny kommune
  • Portefølje eiendeler, avtaler og forpliktelser (House of control)
  • Digitalisering – et digitalt løft
  • Delegasjonsreglement
  • Arbeidsgiverpolitikk
  • Beredskap
  • Eierskapsmelding
  • Folkevalgtopplæring
  • E-læring
  • Næringsutvikling
  • Planstrategi- kommuneplanens samfunnsdel
  • SLT/Politiråd
  • Plan-, byggesak og landbruk
    Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Er samlokalisert i Sande rådhus.
  • Kommunalteknikk
    Består av 5 undergrupper:
  • Eiendom 
  • Vann og avløp 
  • Renhold 
  • Vei, Park og havn  
  • 1 for oppgaver tillagt virksomhetsleder
  • Programvare for karttjenester/geodata
  • Organisering av kommunal oppmålingstjeneste
  • Avløpssamarbeid – Vertskommunesamarbeid tilsynskontoret i Lier for spredt avløp
  • Brannorganisering og renovasjonsordning
  • Økonomi
    Samarbeidsavtale fra mai 2018. Er samlokalisert i Holmestrand rådhus.
  • Dokumentsenter
    Felles dokumentsenter ble opprettet og samlokalisert i Sande rådhus i august 2018.
  • Innbyggerservice
  • Programvare for sak/arkiv
  • Gebyr- og egenandelspolitikk
  • Handlingsrom 2020 – nivå på tjenestene
  • Nye IKT- systemer og verktøy
  • Infrastruktur IKT
  • Kommunikasjon og informasjon
  • Finansreglement
  • Økonomireglement
  • Lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglement

 

  • Kommunevåpen

 

Statusrapporter for arbeids- og plangruppene og relevante dokumenter.

Statusrapportene blir utarbeidet hver måned med unntak av juli og desember. Prosjektkontoret rapporterer hver måned på status for hvert enkelt delprosjekt som er registrert i prosjektportalen. Prosjektportalen er en skybasert løsning hvor all dokumentasjon fra de ulike delprosjektene skal ligge.

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.Har du spørsmål om kommunesammenslåingen?

Kontakt: Linn Kristine Johansen, linn.kristine.johansen@holmestrand.kommune.no