Arbeids- og plangrupper for ny kommune

Totalt er det rundt 45 arbeid- og plangrupper for nykommune. Noen av delprosjektene er delt opp i undergrupper. Hvert delprosjekt har en ansvarlig gruppeleder. Oversikt over gruppeleder og undergrupper i hvert prosjekt finner du i statusrapportene som ligger litt lenger ned på siden. Under relevante dokumenter kan du se hvilket mandat de fleste arbeidsgrupper følger. Mandatene blir utarbeidet av respektive kommunalsjef.

 • Barnevern
  Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i langgata 45 3080 Holmestrand.
 • NAV
  Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i langgata 37, 3080 Holmestrand.
 • Hjelpemiddellager
  Felles hjelpemiddellager åpnet 03.04.18 og holder til i Neperud alle 12, 3083 Holmestrand
 • Tjenestekontor
  Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Samlokalisert i Sande rådhus
 • Helsetjenester
  Består av 7 undergrupper:
 • Helsetjenester for barn og unge 
 • Ergo- og fysioterapi tjenester 
 • Psykisk helse og avhengighet 
 • Barnehabilitering
 • Folkehelse og frivillighet 
 • Frivilligsentraler 
 • Legetjenester
 • Institusjonstjenester
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Voksenhabilitering
  Består av 4 undergrupper:
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
 • Støttekontakt, avlastning, koordinering 
 • Botilbud
 • Aktivitet- og arbeid (VTA)
 • PPT
  Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Er samlokalisert i Langgata 47, 3080 Holmestrand.
 • Voksenopplæring
 • Kulturskole
  Vertskommuneavtale fra 01.08.18
 • Samhandling og samarbeidende tjenester
 • Kultur
 • Oppvekst i Holmestrand 2020
  Består av 6 undergrupper:
 • Grunnskole
 • Barnehage
 • SFO
 • Digital satsing i skoler og barnehager
 • Kompetanse i fremtidens oppvekstfelt
 • Administrativ organisering ny kommune
 • Portefølje eiendeler, avtaler og forpliktelser (House of control)
 • Digitalisering – et digitalt løft
 • Delegasjonsreglement
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Beredskap
 • Eierskapsmelding
 • Folkevalgtopplæring
 • E-læring
 • Næringsutvikling
 • Planstrategi- kommuneplanens samfunnsdel
 • SLT/Politiråd
 • Plan-, byggesak og landbruk
  Vertskommuneavtale fra 01.05.18. Er samlokalisert i Sande rådhus.
 • Kommunalteknikk
  Består av 5 undergrupper:
 • Eiendom 
 • Vann og avløp 
 • Renhold 
 • Vei, Park og havn  
 • 1 for oppgaver tillagt virksomhetsleder
 • Programvare for karttjenester/geodata
 • Organisering av kommunal oppmålingstjeneste
 • Avløpssamarbeid – Vertskommunesamarbeid tilsynskontoret i Lier for spredt avløp
 • Brannorganisering og renovasjonsordning
 • Økonomi
  Samarbeidsavtale fra mai 2018. Er samlokalisert i Holmestrand rådhus.
 • Dokumentsenter
  Felles dokumentsenter ble opprettet og samlokalisert i Sande rådhus i august 2018.
 • Innbyggerservice
 • Programvare for sak/arkiv
 • Gebyr- og egenandelspolitikk
 • Handlingsrom 2020 – nivå på tjenestene
 • Nye IKT- systemer og verktøy
 • Infrastruktur IKT
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Finansreglement
 • Økonomireglement
 • Lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglement

 

 • Kommunevåpen

 

Statusrapporter for arbeids- og plangruppene og relevante dokumenter.

Statusrapportene blir utarbeidet hver måned med unntak av juli og desember. Prosjektkontoret rapporterer hver måned på status for hvert enkelt delprosjekt som er registrert i prosjektportalen. Prosjektportalen er en skybasert løsning hvor all dokumentasjon fra de ulike delprosjektene skal ligge.

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.Har du spørsmål om kommunesammenslåingen?

Kontakt: Linn Kristine Johansen, linn.kristine.johansen@holmestrand.kommune.no