Samarbeidspartnere, lag, råd, foreninger, organisasjoner og bedrifter inviteres spesielt til samling for utvikling av ideer i arbeidet med å gi barn og unge i Nye Holmestrand tilhørighet og mestringsopplevelser.
Tid: 3. desember kl. 9-15
Sted: Holmestrand bibliotek

Program

09.00: Velkommen og presentasjon av prosjektet, status og ambisjoner
09.30: Presentasjon av innhold og status i delprosjekter
– 1. Nettportal med aktivitetsoversikt
– 2. Aktivitetssenter for barn og familier med lavinntekt
– 3. Utvikling av forebyggende tjenester til ungdom. Samskapende velferdsinnovasjon
10.30: Pause
10.45: Informasjon om tilskuddsordning for inkludering av barn og unge
11.15: Lunch
12.00: Introduksjon om sosialt entreprenørskap
12.30: Temaverksted og prosjektutvikling
15.00: Slutt

Utvikle ideer sammen

Samlingen er i lokalt folkehelseprogram, kombinert med plattformen «Å løfte i fellesskap». Folkehelseprogrammet i Holmestrand har samskaping som metodisk fundament. Samskaping er en metode for å arbeide «i øyenhøyde» med likeverd på tvers av sektorer og tradisjoner.
Målet med samlingen er å bygge nye relasjoner og utvikle ideer sammen for Nye Holmestrand. Arbeidet veiledes av Senter for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon ved USN.

Folkehelseprogrammet er en del av Nasjonalt folkehelseprogram (2017 – 2027) – for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Holmestrands satsning er en del av Vestfold fylkeskommune sin regionale programsatsing.

Påmelding

Påmelding skjer ved å ta kontakt med prosjektansvarlig Solfrid Nilsen på Solfrid.Nilsen@holmestrand.kommune.no.