Gruppen for lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer består av seks politikere fra Sande og Holmestrand kommuner. De har siden september 2018 arbeidet med politisk reglement, godtgjørelsesreglement og innbyggermedvirkning.

Ordførers hjørne består

Gruppen har nå lagt frem sitt endelig forslag for politisk reglement og godtgjørelsesreglement. I den midlertidige rapporten for innbyggermedvirkning vises det til at i ny kommune skal det være ordførers hjørne, folkemøter, åpen halvtime før kommunestyre og at det skal etableres et oppgaveutvalg.
Det blir opp til det nye kommunestyret om gruppen skal få videre mandat til å arbeide videre med dette.

Oppgaveutvalg som medvirkning

Oppgaveutvalgene er definert og avgrenset gjennom et mandat vedtatt av kommunestyret. Oppgaveutvalgene er ikke å anse som politiske utvalg etter kommuneloven, men som en metode for medvirkning. Oppgaveutvalg er blant annet brukt av Svelvik kommune.
De skal bestå av innbyggere og folkevalgte som sammen arbeider for å løse mandatet de er gitt av kommunestyret. Gruppen har lagt opp til at første oppgave oppgaveutvalget får er å utrede muligheten for nærmiljøutvalg for nye Holmestrand kommune.

Se den midlertidige rapporten her