I arbeidet med kommunereformen har det vært nedsatt 45 arbeids- og plangrupper. Flere av arbeidsgruppene har nå gjennomført sitt arbeid, mens andre fortsetter inn i 2020.

Nå er det ikke lenge til 1.1.2020 og vi slås sammen til en kommune. Av 45 arbeidsgrupper har de fleste sluttført sitt arbeid, som plan-, byggesak og landbruk, NAV, dokumentsenter, kommunevåpen/ordførerkjede og kulturskole for å nevne noen. Det er noen prosjekter som vil bli ferdig ved utgangen av 2019 som delegasjonsreglement, IKT-systemer og verktøy og kommunikasjonsplan for 2020. Prosjekter som blant annet Innbyggerservice fortsetter sitt arbeid inn i 2020.

VESAR skal ivareta renovasjonsordningen i ny kommune

Fra 1. januar 2020 blir det VESAR som ivaretar renovasjonsordningen for hele den nye kommunen.

Hjemmetjenester i ny kommune

Innenfor helse og velferd har det vært 8 arbeidsgrupper, blant annet hjemmebaserte tjenester som har hatt som oppgave å se på organiseringen av hjemmetjenester fra 2020. Det ble vedtatt i Fellesnemnda 20.5.19 at Hjemmebaserte tjeneste organiseres som en virksomhet med en virksomhetsleder, tre hovedbaser i Sande, Rove og Hof med tilhørende soner. To omsorgsboliger, under programområdet Helse og Velferd fra 1.1.2020. Dette delprosjektet er nå avsluttet.

Det må utarbeides et nytt delprosjekt på institusjonstjenester

På institusjonstjenester gjennomførte gruppen fire grundige utredninger i et samarbeid mellom ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud gjennom hele 2018. I etterkant ble det utarbeidet et forslag om spesialisering for demensomsorg i Sande, lokalmedisinske tjenester i Holmestrand og spesialiserte boenheter med sykehjemsavdeling i Hof, samt organisering og drift av kjøkken og vaskeri i ny kommune. Forslag om organisering, spesialisering og drift av institusjonstjenester i ny kommune ble lagt frem for Fellesnemnda den 20. Juni 2019. Saken ble tatt til orientering, med vedtak til endringer i fem punkter. Vedtaket i Fellesnemnda 20. juni 2019 gjør at det settes nye krav til prosjektresultatet. Det må utarbeides et endret mandat og igangsettes et nytt delprosjekt med bakgrunn i dette vedtaket.

Legevakt og helseforetak i ny kommune

Vertskommuneavtalen med Tønsberg kommune vedrørende legevaktordningen på Kjelle fortsetter som før i 2020 for innbyggerne i Holmestrand og Hof. I løpet av 2019 vil det bli vedtatt en vertskommuneavtale med Drammen kommune for Sande sine innbyggere. Det vil si at bruken av de to legevaktene fortsetter som før i 2020.

Det vurderes tre hovedalternativer på valg av helseforetak:
1. Nye Holmestrand til Sykehuset i Vestfold HF
2. Nye Holmestrand til Vestre Viken HF
3. Hybridmodell (fortsette tilnærmet som i dag for befolkningen i nåværende Holmestrand og Sande)

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil i slutten av 2019 sende en høring til kommunestyret i nye Holmestrand hvor de beskriver de tre alternativene. Det vil komme en politisk sak til det nye kommunestyret 1. kvartal. Rådmannen vil komme med en anbefaling ut i fra høringen.
Fram til da vil de som bor i Sande være tilknyttet Vestre Viken HF, mens de som bor i Holmestrand og Hof vil være tilknyttet Sykehuset i Vestfold HF.

Se hele sluttrapporteringen for arbeidsgruppene til Fellesnemnda her