Næringslivet trenger forutsigbarhet. I de nåværende kommunene finnes allerede gode og langsiktige planer med tydelige arealstrategier. Befolkningsveksten og det høye aktivitetsnivået bekrefter at næringslivet og markedet er trygge på at de langsiktige planene vil bli videreført i ny kommune. Vi ønsker å være en næringsoffensiv kommune med høy bostedsattraktivitet i nye Holmestrand.

Strategisk beliggenhet i Osloregionen

Både Sande og Holmestrand opplever sterk befolkningsvekst og stor investeringsvilje i næringslivet. Med sin strategiske beliggenhet i Osloregionen vil næringslivet i nye Holmestrand ha gode forutsetninger for å lykkes.

Sterk befolkningsvekst

Sande og Holmestrand har til sammen ca. 24 300 innbyggere i dag. Prognosene tilsier at den nye kommunen vil passere 30 000 innbyggere i 2035 og vil vokse med 31 prosent fram mot 2040. Sande har i mange år hatt en sterkere vekst enn det prognosen for «middels vekst» tilsier. Dersom SSB sin prognose for «høy vekst» slår til, vil veksten bli opp mot 40 prosent og vi vil være over 33 000 innbyggere i den nye kommunen i 2040.

En næringsoffensiv kommune

Veksten skyldes ikke bare strategisk beliggenhet. Nye Holmestrand ønsker å være næringsoffensiv, og kommunene har derfor tatt en aktiv rolle som samfunns utvikler. Samarbeidet mellom kommune og næringsliv har gitt utbyggerne langsiktige og forutsigbare ramme betingelser, som stimulerer investeringsviljen. I begge kommuner er det satt av tilstrekkelig utbyggings arealer for både boligbygging og næringsutvikling i lang tid framover.

Porten til Vestfold

Nye Holmestrand blir «Porten til Vestfold». E18 er en viktig akse for utvikling, med både Bentsrud og Hanekleiva definert som regionale næringsområder. Bentsrud Vest er ferdigregulert og for Bentsrud Syd er planarbeidet startet opp. I Hanekleiva har nærheten til Drammens- og Osloregionen en stor betydning. ASKO etablerer her sitt hovedlager vest for Oslofjorden, og Ramberg Transport & Logistikk flytter sitt hovedkontor med 90 arbeidsplasser hit.

Nyskaping og gründervirksomhet

Næringslivet i nye Holmestrand er variert og mangfoldig, med flere store bedrifter som Hydro, Bergene Holm og Noah, og mange mindre bedrifter. Nær 80 prosent av virksomhetene i kommunen har færre enn ti ansatte, og det er viktig å ivareta også de små bedriftene. Gjennom etablererveiledningen i START i Vestfold ønsker kommunen å stimulere til nyskaping og gründervirksomhet.

Et godt sted å bo

Å være en næringsoffensiv kommune betyr også at kommunen må ha tilbud som gjør at det er godt å bo og jobbe her.
I begge kommunene pågår en omfattende sentrumsutvikling som vil styrke den nye kommunen som en «flersenterkommune».
I Sande foreligger allerede en samlet plan for «Den urbane landsBY». Flere prosjekter er godkjent og utbygging er i gang. Planene har høstet regional og nasjonal anerkjennelse, og var hovedbegrunnelsen for at Sande kom til finalen i NHOs kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. I Sande pågår også en stor utbygging ved Nordre Jarlsberg Brygge. Her er planen under revidering med sikte på å skape et enda mer variert utbyggingsmønster.
Holmestrand bysentrum er preget av stor utbygging med flere nye boligprosjekter. Mulighetsstudien for Hakan/Krana er lagt fram, og innebærer mye spennende. Sammen med fylkeskommunen skal det også lages en mulighetsstudie for Holmestrand Nord.

Nye byrom.

I Holmestrand handelssentrum er målet å lage en områdeplan som tilrettelegger for nye byrom, parkeringsløsninger og utbyggingsprosjekter når fylkesvegen er lagt om i 2022. Og ikke minst vil Noahs planer for Felleskjøpskaia bidra til å redusere transport gjennom sentrum. Sammen vil disse prosessene bidra til å utvikle en helhetlig plan for et attraktivt bysentrum.
Artikkelen er hentet fra innbyggermagasinet som ble sendt ut til husstander i den nye kommunen medio juni.

Les hele magasinet her