Plangruppen for hjemmebaserte tjenester har levert sitt arbeid, og anbefaler at det blir en felles virksomhetsleder for tjenesten, tre hovedbaser og to omsorgsboliger. Saken skal nå behandles i fellesnemnda som gir sin anbefaling til kommunestyrene.

Kartlegging avdekket gode løsninger

Plangruppen har kartlagt hjemmebaserte tjenester i begge kommuner, hvor det kom frem ulikheter innenfor drift, og gode løsninger i begge kommuner som tenkes videreført i ny kommune. Plangruppen skisserer nå opp en felles virksomhet i nye Holmestrand kommune.
I hjemmebaserte tjenester i Holmestrand kommune fra 2020 blir det to hovedbaser med til sammen seks soner og to omsorgsboliger:
– Sande; sone gul og blå tilknyttet to avdelingsledere
– Hof Veset; sone Hof og Botne som skal være tilknyttet en avdelingsleder
– Holmestrand Rove; sone Kjær og Rove som skal være tilknyttet en avdelingsleder
– To omosorgsboliger, Rovebakken og 3-tallet hvor det skal være en avdelingsleder i hver bolig

Virksomheten vil ut i fra dagens tall ha 135 årsverk og 210 ansatte

Fokus på velferdsteknologi

I kommunen ønsker man at tjenestemottakere skal bo trygt og selvstendig i egne hjem så lenge som mulig. Økt og forbedret bruk av velferdsteknologi er viktige virkemidler for å nå målene om brukermedvirkning og selvstendighet.

Trygghetsskapende teknologi

Alle trygghetsalarmer i Holmestrand og Sande er nå digitale og med røykvarsling, og er knyttet opp mot responssentertjenester. Stadig flere brukere får tilbud om lokaliseringstjeneste (GPS), og kommunen innfører ulike former for elektronisk medisineringsstøtte. Det pågår en prosess med anskaffelse av elektroniske dørlåser til brukere av hjemmetjenester. Innføring av trygghetsskapende velferdsteknologi i Holmestrand og Sande er knyttet til felles plan og et felles team som en del av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i hver av kommunene som gjennomføres fra 2018 til 2020.

Sak om hjemmebaserte tjenester blir behandlet i fellesnemnda 20. juni

Se sakene til fellesnemnda 20. juni