Forebyggende arbeid

Sande kommune har hatt et samarbeid med politiet siden 2007. De har siden 2012 hatt et forebyggende arbeid som har foregått gjennom SLT-ordningen (samordning av lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid). Dette ønskes nå videreført i ny kommune etter sammenslåing i 2020. I perioden fram til 2020 vil politiråd i Sande styrkes med nye deltakere fra Holmestrand kommune. Det er viktig at avtale om tjenestetilbud med Sør-Øst politidistrikt er på plass så raskt som mulig slik at dette arbeidet fortsetter.

Politiråd i ny kommune

Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er et vesentlig element i politireformen, og dette forankres i avtale mellom politi og kommune. Kommunen får tilført ressurser i form av politikontakt, politiforebygger og bidrar selv med tverrfaglig gruppe for å koordinere arbeid som for eksempel kartlegging av status og iverksetting av tiltak. Politirådet er en styringsgruppe for arbeidet og består av personer med øverste ansvar i kommunen og politiet.

Nåværende Holmestrand kommune (fra 1.1.2018) har ikke etablert politiråd, men det er etablert tverrfaglig samarbeid med politiet.

Vedtak fra Fellesnemnda

Fellesnemnda henstiller kommunestyrene i Holmestrand og Sande til å fatte følgende vedtak:

1. Politiråd etableres i ny kommune f.o.m. 01.01.2020.
2. Det innføres Samordningsmodell for lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT) i 2020.
3. Prosjektrådmannen får ansvar for at det etableres «Samarbeidsavtale mellom Nye Holmestrand kommune og Sør-Øst politidistrikt».

Her kan du finne møteprotokoll og sakskart fra møte i Fellesnemnda 11. april
Her kan du finne møteprotokoll fra møte i Partssammensatt utvalg 11. april