I dag er det Fellesnemnda og en av sakene som er til møtet i dag er gevinstrealisering kommunereform.
I den nye kommunens skal det tas ut så mange effekter som mulig – både av økonomisk og kvalitetsmessig karakter. I omstillingsarbeidet ser en også på hvordan ressursene kan brukes bedre.

Hva det totale omstillingsbehovet vil være i ny kommune er fortsatt i prosess. Det er allerede gjennomført en del innsparinger som ikke bare har gitt resultat til «bunnlinjen», men og gitt nye stillinger som kommunen har behov for. Satsingen på kommunikasjon og informasjon er et slikt eksempel.

Prosjektgruppe skal jobbe med omstillingen

En prosjektgruppe skal arbeide med omstillingsarbeidet. Prosjektgruppen består av virksomhetsledere fra begge kommuner, hovedtillitsvalgte, rådmann og kommunalsjef for økonomi
Tidligere i 2019 var virksomhetsledere fra begge kommuner samlet til et to dagers seminar. Den første dagen sto økonomi i fokus. Det ble satt av god tid til gruppearbeid, både på tvers av fagområder og i faggrupper. Det ble også oppfordret til å «tenke utenfor boksen» – om det er ting vi kan gjøre på en annen måte enn i dag, og hvordan vi kan ha bedre utnyttelse av ressursene. Innsamlede innspill skal prosjektgruppen arbeide videre med.

Resultater etter arbeidet så langt

– I direkte tilknytning til den første sammenslåingen mellom Hof og Holmestrand er budsjettet i 2018 og 2019 redusert med totalt 10 mill. kroner
– I 2018 ble det kun redusert for de opplagte innsparingene, som utgifter til rådmann, ordfører osv., som beløper seg til ca. 3,5 mill. kroner
– I 2019 er det lagt inn en ytterligere forventet innsparing på ca. 6,5 mill. kroner i Holmestrand kommune
– Den viktigste jobben i inneværende år, i denne sammenhengen, er å følge opp de innsparingene som er vedtatt i de to kommunens årsbudsjett. Til sammen er dette vel 21 mill. kroner (inkl. de 6,5 mill. kr nevnt ovenfor)
– Det vil gjennom månedsrapportene i 2019 være fokus på oppfølging av de konkrete innsparingene som er vedtatt, med rapportering på fremdrift og risiko

 

Saker til møte i Fellesnemnda 11. april