1. januar 2020 slår Holmestrand og Sande kommuner seg sammen. Per nå har de to kommunene tilknytning til to ulike revisjonsselskaper. Sande kommune er medeier i Buskerud kommunerevisjon IKS, mens Holmestrand er medeier i Vestfold kommunerevisjon. I neste møte i Fellesnemnda skal det tas stilling til hvilket revisjonsselskap nye Holmestrand skal bruke.

Anbefalingen er Vestfold kommunerevisjon

28. februar skal Fellesnemnda behandle valg av revisjonsordning og revisor fra 2020. Siden det er to selskap må det fattes et valg på et av de to. Fellesnemndas vedtak skal fattes på grunnlag av innstillinger fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget innstiller på valg av Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon som revisor for nye Holmestrand kommune fra 01.01.2020. Dette er etter en vurdering utført av sekretariatet hvor de mener at nye Holmestrand kommunes geografiske tilhørighet til regionen Vestfold og Telemark er avgjørende.

Offentlig revisjon blir videreført

Det er tre alternative revisjonsordninger ifølge kommuneloven:
• Ansette egne revisorer
• Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet
• Delta i interkommunalt samarbeid/selskap

Etter nøye vurdering av alternativene blir offentlig revisjon videreført. Både Holmestrand og Sande kommuner har i dag offentlig revisjon, det samme hadde Hof kommune før sammenslåingen med Holmestrand kommune 01.01.2018. Ved å velge offentlig revisjonsordning vil man ivareta nærhet og sikre at revisjonen har god kjennskap til offentlig forvaltning. Revisor vil også kunne dra nytte av erfaring fra tidligere revisjonsarbeid i kommunene.

Se hele utredningen
Se saker for Fellesnemnd 28. februar