Å løfte i fellesskap 2018 ble gjennomført i slutten av november. Samskaping for å løse utfordringer med barrierer for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter var temaet.
Etter en introduksjon om kommunenes folkehelseprofiler ved Ordfører Elin Gran Weggesrud og Ordfører Alf Johan Svele, var det bokstavelig talt duket for samskaping om sosiale ulikheter. Fremmøtte var fra ulike frivillige lag, foreninger og organisasjoner, lokalpolitikere og medarbeidere i Sande og Holmestrand kommuner. Lars Ueland Kobro, leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, presenterte «Samskaping for sosial innovasjon i lokale folkehelsesatsinger».

Å løfte i fellesskap

Samfunnsutviklingen har de siste 50 år utfordret kommunens tradisjonelle rolle. Dette er en trend som er synlig i hele Skandinavia. Det pekes på kommunens vei fra 60-tallets strenge myndighetsutøverrolle via 90-tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses på som hele «det lokale fellesskapet», der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs og partner gjennom nye former for samskaping og samarbeid.
Å løfte i fellesskap ble etablert som en plattform for samarbeid og samskaping rundt folkehelseutfordringer i 2013.

Kreativ kafé

Deltakerne på årets samarbeidsplattform ble utfordret på å bryte gamle tankemønstre og tankebaner for å frambringe nye og nyttige løsninger på hvordan lokalsamfunnet kan løse sosial ulikhet hos barn og unge. Gjennom tre arbeidsøkter i grupper ble det nedtegnet ideer til tiltak som kan anvendes som del av kommunenes folkehelsesatsninger. Et helhetlig referat fra samarbeidsarenaen vil presenteres i januar 2019.