Kommunestyrene i Holmestrand og Sande har satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal, blant annet, utforme forslag til en ny løsning for innbyggermedvirkning. Det er vi innbyggere som sammen utgjør kommunen. Kommunen som organisasjon har som eneste oppgave å sørge for at vi som bor her har så gode tjenester som mulig. Skole, omsorg, barnehage og kommunens utvikling, skal hele tiden formes til innbyggernes beste. For å oppnå dette er det avgjørende at innbyggerne også har mulighet til å uttale seg i saker, og komme med innspill. Vi ønsker oss en løsning som gjør det enkelt for fremtidens Holmestrand å direkte kunne si sin mening og dele sin kompetanse. Dette mener vi vil kunne bidra til at stedsutvikling, politiske vedtak og kommunale beslutninger foretas på et relevant grunnlag med trygg forankring, i tillegg til de vanlige faglige vurderingene.

Gruppen som ble valgt av de to kommunestyrene består av tre representanter fra hver kommune: Espen Watne Andresen (MDG), Arnfinn Horne Johansen (KrF) og Anne Nordby Skarstad (SP) fra Holmestrand, og Jørgen Bruserud Elstad (FrP), Rolf Arne Pedersen (H) og Kristine Flåtten (A, leder av arbeidsgruppen) fra Sande. Sammen begynner vi vårt arbeid ved å sette i gang en spørreundersøkelse blant innbyggerne. Denne blir tilgjengelig mot slutten av november/starten av desember, og vi håper så mange som mulig tar seg tiden til å svare. Samtidig i starten av desember vil utvalgte råd og utvalg få muligheten til å delta i gruppeintervjuer regi av gruppen.