Nylig var det presentasjon av Team Velferdsteknologi, med kick-off for starten på implementering av ulik velferdsteknologi i Sande og Holmestrand kommune.
Økt og forbedret bruk av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å nå målene om brukermedvirkning og selvstendighet. Kommunene Holmestrand og Sande har etablert felles arbeid for utvikling av nye habiliterings- og rehabiliteringstjenester med bruk av velferdsteknologi. Sande og Holmestrand har vært med på å utvikle teknologi, i tillegg til å ta velferdsteknologi i bruk. Arbeidet i 2019 vil bestå i å følge opp felles velferdsteknologiplan 2018-2020, og implementere velferdsteknologi i kommunene. Les Innføring av velferdsteknologi Holmestrand og Sande kommune

Et tverrfaglig team skal ha ansvar for kartlegging, individuelle tilpasninger, opplæring og oppfølging av velferdsteknologi. Det et team Velferdsteknologi.

Team Velferdsteknologi

Team Velferdsteknologi skal bli kjent med medarbeidere, tjenesten og brukergruppen. De skal presenterer relevante velferdsteknologiske hjelpemidler, utarbeide en oversikt over behov i brukergruppen sammen med tjenesteytere og ledere.
Team Velferdsteknologi har kontakt med leverandører og bestiller teknologi og opplæring – overlevering av kunnskap om bestilling av teknologi, rammeavtaler og kontaktpersoner.
De skal implementere utstyret, kvalitetssikre og evaluere. Fysioterapeut/prosjektleder Markus Brevold, Sykepleier Lene B. Lien og Ergoterapeut Marthe B. Aanes er sentrale personer og hovedteamet i Team Velferdsteknologi.

Teknologier som skal implementeres

• Digitale sykesignalsystemer i institusjon
• Responssentertjenester med helsefaglig siling og stedlige servicetjenester
• Digitale trygghetsalarmer med røykvarsling (mobile og stasjonære)
• Digitalt tilsyn
• GPS
• Elektronisk medisineringsstøtte
• Selen PARO i institusjon
• Avstandsoppfølging
• Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Her følger en oversikt over hvor og når de ulike aktivitetene skal startes:

Oktober 2018: Trygghetsalarmer Serviceboliger Sandetun
31. oktober: Kick-off og oppstart velferdsteknologiteam
November 2018: Omsorgsboliger for eldre, Rovebakken Holmestrand, 3-tallet Holmestrand, Serviceboliger Sandetun
Desember 2018: Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Prestegårdsalleen 17 og 19, Sande
Januar 2019: Virksomhet Psykisk helse og avhengighet
Februar 2019: Hjemmebaserte tjenester Sande/Holmestrand
Juni 2019: Teknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Se flyer om Flyer velferdsteknologi 2018/2019: Flyer velferdsteknologi 2018 2019 med kjøreregler og rutiner

Resten av Teamet

I tillegg er Ordfører Alf-Johan Svele, Rådmann Hans-Erik Utne, Kommunalsjef helse og velferd Holmestrand Anne Marit Bakka, Kommunalsjef helse og velferd Sande Kari Engen Sørensen, Virksomhetsleder Folkehelse, forebygging og frivillighet Holmestrand og Sande Unn Klausen Dinga, Prosjektleder velferdsteknologi i Sande Stine Haslestad (permisjon), rådgiver Solfrid Nilsen og kommunikasjonsrådgiver Suzy Haugan også med i Team Velferdsteknologi.