Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering ble behandlet i Kommunestyret i Holmestrand den 25. april. Planen vil gjelde for årene 2018 til 2020 og styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i kommunen med ulike tiltak. Habilitering og rehabilitering handler om å sette menneskets egne ressurser i sentrum. Det handler om å gi alle muligheten til å oppnå egenmestring og et best mulig funksjonsnivå.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering skal sikre at kommunens innbyggere mottar gode tilbud i egen kommune og at potensialet for rehabilitering utredes før kompenserende tiltak iverksettes. Kommunene har fått en viktigere rolle i å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringstilbud skal gis av brukernes hjemkommune, mens spesialisthelsetjenesten gir tilbud i kortere perioder. Brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og få helsetilbud så nært hjemmet som mulig.
Dette gjør det nødvendig å organisere tjenestene slik at ressursene i størst mulig grad når brukerne. Gode digitale løsninger og hensiktsmessig organisering er noen verktøy som kommunen kan ta i bruk i møte med disse utfordringene.

Følgende tiltak vil prioriteres i planperioden:
1. Innføring av ny brukerrolle. Hva er viktig for deg?
2. Revitalisering av koordinerende enhet
3. Innføre hverdagsmestring som tankesett
4. Tidlig innsats barn, unge og eldre
5. Implementering av velferdsteknologi

 

Hele planen finner du her: opptrappingsplan-habilitering-og-rehabilitering-holmestrand-2018-til-2020