Siden 2016 har en arbeidsgruppe arbeidet med å beskrive og utvikle hvordan de ulike legetjenestene skal være innrettet når den nye kommunen er en realitet. Holmestrand/Hof er en felles kommune fra 1.1.18, men det er fornuftig å utvikle en felles organisasjonsstruktur som også inkluderer Sande så snart det praktisk er mulig.

Fra høsten av er det etablert en plangruppe med ansvar for å sikre tilfredsstillende løsninger og fremdrift for alle legetjenestene i NYKOMMUNE2020.

Status per i dag i forhold til legetjenestene:

  • Felles kommuneoverlegefunksjon for alle tre kommuner er iverksatt fra 01.09.2017. Totalt utgjør denne 1, 5 stilling fordelt på tre leger. En av disse er for tiden i fødselspermisjon.
  • I Holmestrand er alle fastlegehjemler besatt. Utfordringer gjenstår fortsatt I forhold til gode lokalitetsløsninger for kommuneoverlegene.
  • Hof har opprettet ny fastlegehjemmel som også skal ivareta kommunale legeoppgaver på sykehjemmet og i fengselet i Hof. Legen er på plass fra 01.06.18, i mellomtiden benyttes vikar.
  • Sande ønsker å opprette en fastlegehjemmel til, men har så langt ikke løst lokalitetsbehovet. Ved etablering av ny fastlegehjemmel vil samarbeidet med Drammen kommune for tilsynslegelegetjenesten på sykehjemmet avvikles.

På sikt skal det fokuseres på hvordan man kan sikre ivaretakelse av kommunale offentlige legeoppgaver som tilsynslegetjeneste, fengselslegetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Intensjonen er at disse oppgavene må ha tilfredsstillende dimensjonering, samt at de løses av fastlegene.