1.1.2018 etableres det en felles PP-tjeneste (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) for Holmestrand og Sande. PP-tjenestens mandat er å arbeide for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

PP-tjenesten for Holmestrand og Sande etableres som en interkommunal PP-tjeneste der Holmestrand er vertskommune frem mot sammenslåingen i 2020. Tjenesten vil ha 11 årsverk, og rådgiverne jobber i dag i Hof, Holmestrand og Sande. Lokalisering av tjenesten er ikke endelig avklart, men rådgiverne vil  – som nå – i all hovedsak møte barn og unge ute på barnehager og skoler.

Frem mot oppstart ved årsskiftet jobbes det med å sikre gode overganger for alle involverte, både ansatte og brukere av tjenesten. Vi fokuserer nå på å videreføre det beste fra begge kontorene. Målet er å yte tjenester av høy kvalitet til kommunens barn og unge.