Frem til 18. oktober 2017 har fellesnemnda bestått av representanter fra tre kommuner, hvorav Sande kun har hatt møte og forslagsrett. Før hvert møte i fellesnemnda har partssammensatt utvalg bestått av politikere i fellesnemnda, samt en ansatterepresentant fra hver av de tre kommunene.

Den administrative organiseringen av Nye Holmestrand kommune (Hof og Holmestrand) skal være på plass fra 1.1.2018. Denne skal tilrettelegges for en inkludering av Sande kommune. Dette betyr at prosjektet Ny kommune 2020 trekkes ut i tid i en sammenhengende prosess frem til endelig sammenslåing 1.1.2020.

Nye Holmestrand kommune vil fremstå som en velfungerende kommune fra 1.1.2018.

Ny fellesnemnd 18. oktober

18. oktober velges det en ny fellesnemnd bestående av Nye Holmestrand kommune og Sande kommune. Fellesnemnda vil bestå av 9 medlemmer, hvorav 5 fra Nye Holmestrand og 4 fra Sande.

Partssammensatt utvalg vil etter 18. oktober bestå av de politikere fra Nye Holmestrand og Sande, samt en ansattes representant fra hver av de to kommunene. Utvalget vil ha 13 medlemmer, disse utgjøres av fellesnemndas 9 medlemmer, 2 fra Nye Holmestrand og 2 fra Sande.

Fellesnemnda fremover

Funksjonsperioden for den nye fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert etter reglene i § 27 i inndelingslova. Prosessen videre blir at fylkesmannen tar kontakt med ordførerne for Nye Holmestrand og Sande for å få på plass dato for felles kommunestyre etter inndelingsloven §25. Fellesnemnda vil derfor leve frem til utgangen av 2019.